Informe historicoartístic del carrer Santa Esperança núm. 12, a Granollers.

Detalls del projecte

Data: Setembre de 2008
Client: ATICS SL